നാടന്‍ ചിക്കന്‍ റോസ്റ്റ്(Chicken Roast)

2016-01-08
 • Servings: അല്ല
 • Ready In: 45m

ഇന്ന് ഒരു രുചികരമായ ചിക്കന്‍ റോസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കാം

Ingredients

 • ചിക്കൻ. - 500 ഗ്രാം
 • സവാള. - 4 മീഡിയം വലുപ്പം
 • പച്ചമുളക് -4 എണ്ണം
 • ഇഞ്ചി - 1.5 റ്റീസ്പൂൺ
 • വെളുതുള്ളി - 1.5 റ്റീസ്പൂൺ
 • തക്കാളി -1 വലുത്
 • നാരങ നീരു - 1 റ്റീസ്പൂൺ
 • കറിവേപ്പില. - 2 തണ്ട്
 • കറുക പട്ട.- 1 കഷണം
 • ഗ്രാംബൂ - 3 എണ്ണം
 • പെരുംജീരകം - 2 നുള്ള്
 • കുരുമുളക് - 4 എണ്ണം
 • ഏലക്ക. - 2 എണ്ണം
 • മഞൾ പൊടി - 1/4 റ്റീസ്പൂൺ
 • മുളകുപൊടി - 1 റ്റീസ്പൂൺ
 • കുരുമുളകുപൊടി - 1/2 റ്റീസ്പൂൺ
 • മല്ലി പൊടി - 2 റ്റീസ്പൂൺ
 • ചിക്കൻ മസാല. - 1 റ്റീസ്പൂൺ
 • തേങ കൊത് - 4 റ്റീസ്പൂൺ
 • ഉപ്പ്, എണ്ണ. - പാകത്തിന്

Method

Step 1

ചിക്കൻ കഷണങൾ കുറചു മഞൾ പൊടി, മുളകുപൊടി, മല്ലിപൊടി , ഉപ്പ്, നാരങനീരു ഇവ പേസ്റ്റ് ആക്കി മാരിനെറ്റ് ചെയ്തു ഫ്രിഡ്ജിൽ വക്കുക

Step 2

പാനിൽ എണ്ണ ചൂടാക്കി കറുക പട്ട, ഗ്രാംബൂ, കുരുമുളകു,പെരുംജീരകം, ഏലക്ക ഇവ ചെർതു മൂപ്പിക്കുക.( ചതച ശെഷം ചെർതാൽ കൂടുതൽ നല്ലത്). മസാല മൂതു കഴിഞു സവാള നീളതിൽ അരിഞത് ചെർതു വഴറ്റുക.

Step 3

നിറം മാറി വരുംബൊൾ , പച്ച മുളകു, ഇഞ്ചി, വെളുതുള്ളി ,വേപ്പില ഇവയും കൂടി ചെർത് നന്നായി വഴറ്റുക. ശേഷം, തക്കാളി അരിഞത്, തേങ കൊത്, മഞൽ പൊടി, മുളകു പൊടി, മല്ലിപൊടി, ചിക്കൻ മസാല ഇവ ചെർതു ഇളക്കി യൊജിപ്പിചു, പച്ച മണം മാറി വരുംബൊൾ ചിക്കൻ കഷങളും പാകതിനു ഉപ്പും , ബാക്കി നാരങ നീരും ചെർതു നന്നായി ഇളക്കി യൊജിപ്പിചു വളരെ കുറചു വെള്ളവും ചെർതു അടചു വച്ച് വെവിക്കുക.

Step 4

ചിക്കെനിലെ വെള്ളവും ഇറങി, വെള്ളം കുറചു വറ്റി ,മസാല ചിക്കൻ കഷനങളിൽ നന്നായി പിടിചിരിക്കുന്ന പരുവം ആകുംബൊൾ തീ അണക്കുക. മറ്റൊരു പാനിൽ എണ്ണ ചൂടാക്കി ഒരു സവാള കനം കുറചു അരിഞു വറതെടുത്, ചിക്കന്റെ മെലെ വിതറി,താല്പര്യം ഉള്ളവർക്കു കുറചു മല്ലി ഇല കൂടി തൂകി ഇളക്കി ഉപയൊഗിക്കാം.

Step 5

ചൊറു, ചപ്പാതി, ബ്രെഡ്, അപ്പം, ഇടിയപ്പം തുടങിയവയുടെ കൂടെ നല്ല കൊംബിനെഷൻ ആണു ഈ ചിക്കൻ റോസ്റ്റ്. രുചികരമായ നാടൻ ചിക്കൻ റോസ്റ്റ് റെഡി.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.