ചീര അവിയൽ(Red Spinach Aviyal)

2015-11-20
 • Servings: അതെ
 • Ready In: 30m

എന്റെ അമ്മയുടെ മാസ്റ്റർ പീസ്, സിഗ്നെച്ച്ർ ഡിഷ് എന്നൊക്കെ പറയാവുന്ന ഒന്ന് ആണു ചീര അവിയൽ. കുറചു ചക്ക കുരു കൂടി ചെർതാൽ ,ഹൊ എന്ത് രുചിയാണന്നൊ.വളരെ ലളിതമായ ഒരു കറി ആണു ഇത്.അറിയാതവർ ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കണെ

Ingredients

 • ചുവന്ന ചീര അരിഞത്- 3 റ്റീകപ്പ്
 • പച്ച മാങ പുളിയുള്ളത് തൊലി കളഞു ചതുരതിൽ മുറിചത് - 8 കഷണം
 • മാങ ഇല്ലെങ്കിൽ പുളിക്കു വേണ്ടി കുറചു (3 റ്റീസ്പൂൺ)തൈരു ഉപയൊഗിക്കാം
 • തേങ. - 1.5 റ്റീകപ്പ്
 • പച്ചമുളക് - 3 എണ്ണം
 • ജീരകം (optional)- 1 നുള്ള്
 • മഞൾ പൊടി - 2 നുള്ള്
 • മുളകു പൊടി - 1 റ്റീസ്പൂൺ
 • ഉപ്പ്, എണ്ണ - പാകതിനു
 • കറിവേപ്പില. - 1 തണ്ട്

Method

Step 1

ചീരയും, മാങയും , മഞൾ പൊടി, മുളകുപൊടി, പാകതിനു ഉപ്പു , കുറചു വെള്ളം ഇവ ചെർതു വെവിക്കാൻ വക്കുക.

Step 2

തേങ ,പച്ചമുളകു, ജീരകം (optional) , 1. നുള്ള് മഞൾ പൊടി ഇവ മിക്സിയിൽ ഒന്നു ഒതുക്കി എടുക്കുക.

Step 3

ചീര വെന്തു വരുംബൊൾ തേങ കൂട്ട് കൂടി ചെർതു നന്നായി ഇളക്കി അടചു വചു വെള്ളം നന്നായി വറ്റുന്ന വരെ വെവിക്കുക.തൈരു ചെർക്കുന്നവർക്കു തേങ ചെർത് കഴിഞ് തൈരു ചെർക്കാം.വെള്ളം നന്നായി വറ്റി കഴിയുംബൊൾ തീ അണചു , കുറചു പച്ച വെളിച്ചെണ്ണ, കറിവേപ്പില ഇവ ചെർതു ഇളക്കി ഉപയൊഗിക്കാം.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.